Procedura usprawiedliwiania przez rodziców/opiekunów prawnych nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych.

 

 

 

Usprawiedliwianie nieobecności uczniów pdf.