Facebook

 

Organizacja zajęć Wychowanie do życia w rodzinie w Prywatnej Szkole Podstawowej w Piszu

 

 

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r.

w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 395 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2019 poz.639) dyrektor Prywatnej Szkoły Podstawowej w Piszu określa następujące zasady realizacji zajęć.

 

I. Zasady ogólne:

 

1.Zajęcia są realizowane w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

2.Na realizację zajęć  przeznacza się w każdym roku szkolnym, dla uczniów poszczególnych klas, po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.

3.Zajęcia są organizowane w oddziałach albo liczących nie więcej niż 28 uczniów grupach międzyoddziałowych.

4.Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.

5.Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

6.W każdym roku szkolnym przed przystąpieniem do realizacji zajęć nauczyciel prowadzący zajęcia wraz z wychowawcą klasy przeprowadza co najmniej jedno spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów niepełnoletnich oraz z uczniami pełnoletnimi. Nauczyciel jest obowiązany przedstawić pełną informację o celach i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach szkolnych oraz środkach dydaktycznych.

7.Za przeprowadzenie spotkań, o których mowa w ust. 6, odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

 

II. Zasady szczegółowe:

 

1.Spotkanie informacyjne z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów niepełnoletnich, o którym mowa w zasadach ogólnych ust. 6, odbywają się do 20 września każdego roku szkolnego.

2. Ze względów organizacyjnych rodzice (opiekunowie prawni) zgłaszają dyrektorowi szkoły rezygnację z zajęć, o której mowa w zasadach ogólnych ust.4, w ciągu 7 dni od rozpoczęcia roku szkolnego. Wzór dokumentu znajduje się w załączniku nr 1. 

3.Uczestnictwo w zajęciach uczniów, których rodzice (prawni opiekunowie) nie zgłosili rezygnacji z zajęć, jest obowiązkowe.

4.Postawa ucznia na zajęciach wychowania do życia w rodzinie ma wpływ na jego ocenę zachowania. Nauczyciel prowadzący zajęcia określa zasady obowiązujące uczniów podczas zajęć. 

5.W przypadku, gdy zajęcia wychowania do życia w rodzinie odbywają się w środku zajęć lekcyjnych, uczniowie, których rodzice (prawni opiekunowie) złożyli rezygnację, przebywają w świetlicy szkolnej.

 

Zasady obowiązują od 1 września 2020 r.

 

Rezygnacja z udziału w zajęciach wychowania do życia w rodzinie PDF

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2020 r.

3.

Ferie zimowe

25 stycznia do 7 lutego 2021 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

1-6 kwietnia 2021 r.

5.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

6.

Ferie letnie

26 czerwca-31 sierpnia 2021 r.

 

Dni  ustawowo wolne od pracy w roku szkolnym 2020/2021

 

1.

Uroczystość Wszystkich Świętych

1 listopada 2020 r. /niedziela/

2.

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada 2020 r. /środa/

3.

 Trzech Króli (Objawienie Pańskie)

6 stycznia 2021r. /środa/

3.

Międzynarodowe Święto Pracy

1 maja 2021 r./sobota/

4.

Święto Konstytucji 3 maja

3 maja 2021 r./poniedziałek/

5.

Boże Ciało (Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa)

3 czerwca 2021 r./czwartek/

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

2 listopada 2020 r. - poniedziałek, Dzień Zaduszny

4,5,6 maja 2021 r.

4 czerwca 2021 r.- piątek

 

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych-art.74 ustawy Karta Nauczyciela

 

14 października 2020 r.- środa, Dzień Edukacji Narodowej

 

 

pRYWATNA Szkoła Podstawowa W PISZU

 
 

   Wartości, na których budujemy naszą szkołę, to bezpieczeństwo, szacunek i akceptacja. Pragniemy, aby były one widoczne we wszystkich naszych działaniach i relacjach, zarówno tych, które obejmują uczniów, jaki i rodziców oraz nauczycieli.

   Naszym celem jest ciągły rozwój i uczenie się, dzięki którym nieustannie będziemy mogli się dostosowywać do potrzeb naszych uczniów i zmieniającego się środowiska. Zdając sobie sprawę z odpowiedzialności, z jaką wiąże się nasza praca, chcemy ciągle się doskonalić i sumiennie wywiązywać ze swoich obowiązków.

    Pragniemy, by wszystkie nasze działania miały na uwadze dobro dziecka. Naszym celem jest wszechstronnie wykształcony, ciekawy świata, otwarty na zmiany, nowe doświadczenia i innowacje młody człowiek. Stawiamy na kreatywność, umiejętność współpracy w grupie i skutecznego uczenia się. Fundamentem wszystkich tych cech i umiejętności zawsze powinny być szacunek i akceptacja wobec innych i samego siebie.

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2019 Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszu. All Rights Reserved.