O egzaminie
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Dz.U. 2017 poz. 1512 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie   w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

 • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
 • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej
 • słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego
 4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Wyniki i zaświadczenia

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

Informacje dodatkowe

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W JĘZYKU MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ ‎I JĘZYKU REGIONALNYM

Uczniowie szkół lub oddziałów, w których zajęcia są prowadzone w języku mniejszości ‎narodowej, języku mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, rozwiązują zadania ‎z matematyki w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości ‎etnicznej lub w języku regionalnym. Stosowną deklarację rodzice (prawni opiekunowie) ‎ucznia składają do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.‎

‎EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, ‎w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, ‎którego uczeń uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Osoby ‎pełnoletnie składają taką deklarację samodzielnie.‎

UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

‎UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy) przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.

Dyrektor Prywatnej Szkoły Podstawowej w Piszu informuje Rodziców uczniów , że:

 

1.Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami naszej szkoły sprawuje Stowarzyszenie „Zdrowie”-Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Piszu, ul. Henryka Sienkiewicza  4.

 

2.Opiekę stomatologiczną  nad uczniami naszej szkoły sprawuje  Stomatologia Beata Nieścierowicz, Katarzyna Półbrat s.c.  z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 10 A, 12-200 Pisz  lok.1.

 

3.Aby skorzystać z opieki stomatologicznej należ pobrać ze strony: psp.pisz.pl  druk zgody, wypełnić i przed wizytą wręczyć lekarzowi.

 

Druk zgody do pobrania

 

Opieka zdrowotna nad uczniami w PSP w Piszu

 

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Prywatnej Szkoły Podstawowej w  Piszu

 

Podstawa prawna:-

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.910 , 1378, z 2021 r. poz.4, 619)),

      -  Rozporządzenia MEN z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.1283),

        -   Statut Prywatnej Szkoły Podstawowej w Piszu

 

I. Obowiązek szkolny

 1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
 2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
 3. Dyrektor szkoły przyjmuje dziecko, o którym mowa w pkt. 2. jeżeli :
 1. korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny,
  w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
 2. posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkle podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art.168 ustawy Prawo oświatowe oraz zatrudniającą pracowników posiadających kompetencje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

        4. W  roku szkolnym 2020/2021 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci: 

 1. urodzone w 2013 r.
 2. które miały odroczony obowiązek szkolny do 31 sierpnia 2020r.  
 3. na wniosek rodziców urodzone w roku 2014.

II. Uczniowie przybywający z zagranicy będący obywatelami polskimi

 1. Uczeń powracający z zagranicy jest przyjmowany do szkoły :
 2. z uwzględnieniem wieku ucznia lub opinii rodzica ucznia wyrażonej w formie ustnej lub pisemnej.

III. Zasady rekrutacji

 

 1. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły po analizie złożonych dokumentów i na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń.
 3. Pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły mają dzieci, których rodzeństwo już uczy się lub uczyło się w Prywatnej Szkole Podstawowej w Piszu.
 4. Warunkiem rozpoczęcia rekrutacji jest wypełnienie karty zgłoszenia i złożenie jej w sekretariacie Szkoły. Do karty zgłoszenie Rodzic dołącza do wglądu dowód osobisty, zaświadczenie o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
 5. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego Rodzic podpisuje 2 egzemplarze umowy.
 6. Rodzic zobowiązany jest w ciągu 3 dni od podpisania umowy do wpłacenia opłaty rekrutacyjnej (wpisowego).

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

  

 

Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszu ogłasza nabór na rok szkolny 2020/2021 do klas: I i IV oraz nabór uzupełniający do klas: II, VI, VII. PSP jest placówką nowoczesną i kameralną, co daje ogromne szanse rozwoju i osiągania wysokich wyników. Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego ucznia i stałą współpracę z Rodzicami. Więcej informacji pod nr tel.: 874235566/500898991 lub w sekretariacie szkoły. Zapraszamy!

Obraz może zawierać: tekst „REKRUTACJA W PRYWATNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W PISZU!”