Facebook

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc podania będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń. Pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły mają dzieci, których rodzeństwo uczęszcza już do Prywatnej Szkoły Podstawowej w Piszu.

Warunkiem rozpoczęcia rekrutacji jest wypełnienie karty zgłoszenia i złożenie jej w sekretariacie Szkoły. Decyzja o przyjęciu dziecka do Szkoły wydawana jest przez Dyrektora Szkoły na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rodzic/Opiekun składa w sekretariacie Szkoły 2 egzemplarze podpisanej umowy o naukę.

Rodzic/Opiekun zobowiązany jest w ciągu 3 dni od złożenia umowy do wpłacenia opłaty rekrutacyjnej (wpisowego).

Dyrektor zawiadamia telefonicznie lub listownie rodziców o zakończeniu procesu rekrutacji podpisanym egzemplarzem umowy lub wydaje te dokumenty w siedzibie Szkoły.

Po spełnieniu w/w warunków dziecko zostaje wpisane na listę uczniów i proces rekrutacji ulega zakończeniu.

  

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

  

 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2019 Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszu. All Rights Reserved.