Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Prywatnej Szkoły Podstawowej w Piszu

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.910 , 1378, z 2021 r. poz.4, 619)),

-  Rozporządzenia MEN z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.1283),

-   Statut Prywatnej Szkoły Podstawowej w Piszu

 

I. Obowiązek szkolny

 1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
 2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
 3. Dyrektor szkoły przyjmuje dziecko, o którym mowa w pkt. 2. jeżeli:
 1. korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
 2. posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkle podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art.168 ustawy Prawo oświatowe oraz zatrudniającą pracowników posiadających kompetencje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

       4. W  roku szkolnym 2022/2023 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci: 

 1. urodzone w 2015 r.
 2. które miały odroczony obowiązek szkolny do 31 sierpnia 2022 r.  
 3. na wniosek rodziców urodzone w roku 2016.

II. Uczniowie przybywający z zagranicy będący obywatelami polskimi

 

        Uczeń powracający z zagranicy jest przyjmowany do szkoły:

 1. z uwzględnieniem wieku ucznia lub opinii rodzica ucznia wyrażonej w formie ustnej lub pisemnej.

 

III. Zasady rekrutacji

 

 1. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły po analizie złożonych dokumentów i na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń.
 3. Pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły mają dzieci, których rodzeństwo już uczy się lub uczyło się w Prywatnej Szkole Podstawowej w Piszu.
 4. Warunkiem rozpoczęcia rekrutacji jest wypełnienie karty zgłoszenia i złożenie jej w sekretariacie Szkoły. Do karty zgłoszenie Rodzic dołącza do wglądu dowód osobisty, zaświadczenie o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
 5. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego Rodzic podpisuje 2 egzemplarze umowy.
 6. Rodzic zobowiązany jest w ciągu 3 dni od podpisania umowy do wpłacenia opłaty rekrutacyjnej (wpisowego).

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

  

 

 

 

Zapewniamy uczniom opiekę medyczną

Międzynarodowy Konkurs 
Kangur Matematyczny


 

 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2019 Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszu. All Rights Reserved.