REKRUTACJA

REKRUTACJA

UDOSTĘPNIJ

 

TRWA REKRUTACJA NA ROK SZK. 2024/2025 DO:

 • oddziału 0,
 • kl. II,
 • kl. III,
 • kl. IV,
 • kl. VII.

 

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Prywatnej Szkoły Podstawowej w Piszu

 Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.910 , 1378, z 2021 r. poz.4, 619)),

–  Rozporządzenia MEN z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.1283),

–   Statut Prywatnej Szkoły Podstawowej w Piszu

I. Obowiązek szkolny

1.Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

2.Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

3.Dyrektor szkoły przyjmuje dziecko, o którym mowa w pkt. 2. jeżeli:

 • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
 • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkle podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art.168 ustawy Prawo oświatowe oraz zatrudniającą pracowników posiadających kompetencje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

4. W  roku szkolnym 2024/2025 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci: 

 • urodzone w 2017 r.
 • które miały odroczony obowiązek szkolny do 31 sierpnia 2024 r.  
 • na wniosek rodziców urodzone w roku 2018.

 

II. Uczniowie przybywający z zagranicy będący obywatelami polskimi

Uczeń powracający z zagranicy jest przyjmowany do szkoły:

 • z uwzględnieniem wieku ucznia lub opinii rodzica ucznia wyrażonej w formie ustnej lub pisemnej.

 

III. Zasady rekrutacji

 1. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły po analizie złożonych dokumentów i na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły mają dzieci, których rodzeństwo już uczy się lub uczyło się w Prywatnej Szkole Podstawowej w Piszu.
 3. Warunkiem rozpoczęcia rekrutacji jest wypełnienie karty zgłoszenia i złożenie jej w sekretariacie Szkoły. Do karty zgłoszenie Rodzic dołącza do wglądu dowód osobisty, zaświadczenie o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
 4. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego Rodzic podpisuje 2 egzemplarze umowy.
 5. Rodzic zobowiązany jest w ciągu 3 dni od podpisania umowy do wpłacenia opłaty rekrutacyjnej (wpisowego).
Skip to content