RODO

UDOSTĘPNIJ

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA RODZICÓW POSIADAJĄCYCH DZIECI W PRYWATNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
W PISZU

 

Działając w oparciu o art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, niniejszym informuję, iż:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszu w miejscowości Pisz 12-200 ul. Adama Mickiewicza 41, NIP: 849-138-54-32, REGON: 000214451 adres e-mail: psp.pisz@onet.pl reprezentowana przez Justynę Kołowajtys.

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: psp.pisz@onet.pl

3) Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

realizacji zadań Administratora określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz w innych przepisach szczególnych jak również rozporządzeniach wykonawczych wydanych na ich podstawie, m.in. zapewnienia uczniowi opieki i nauki w Prywatnej Szkole Podstawowej w Piszu, prowadzenia księgi uczniów, dziennika elektronicznego Vulcan, dziennika papierowego, arkuszy ocen i ksiąg arkuszy ocen oraz dziennika pedagogicznego psychologa, doradcy zawodowego, rejestru czytelników biblioteki, realizowania praw i obowiązków ucznia wynikających z przepisów prawa, realizacji zadań Administratora określonych we właściwych przepisach prawa miejscowego (uchwały Rady Miejskiej w Piszu czy zarządzenia Burmistrza Pisza), ewidencyjnych, rozliczeń finansowych, komunikacji.

4) Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. e RODO. Niekiedy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora może być dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych uzyskiwana na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a w związku z art. 7 RODO.

5) Odbiorcami danych osobowych będą:

podmioty zewnętrzne, którym Administrator przekazuje dane w związku z działalnością Szkoły Podstawowej w tym np. podmiot świadczący usługi bhp, podmiot obsługujący nasze systemy teleinformatyczne, w tym dziennik elektroniczny Vulcan, arkusz ocen i inne, podmioty dostarczające lub serwisujące oprogramowanie komputerowe wykorzystywane w Szkole Podstawowej, czy kancelarie prawne (gdyby okazało się to niezbędne), organizatorzy wycieczek szkolnych, organy publiczne uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania od Szkoły Podstawowej danych osobowych.

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, a po zakończeniu realizacji tych celów przez okres wynikający z przepisów prawa, ponadto do czasu upływu okresów przedawnienia ewentualnych roszczeń, jakie mogą się w związku z nimi ujawnić,
w przypadku dokumentacji służącej do rozliczeń finansowych do czasu upływu okresu przedawnienia wynikającego z prawa podatkowego, a ponadto przez okresy archiwizacji dokumentów wynikające
z przepisów prawa o archiwizacji (w zależności który z tych okresów będzie trwał najdłużej).

7) Przysługuje Pani/Panu prawo:

żądania dostępu do danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych osobowych, przeniesienia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania z uwagi na Pani/ Pana szczególną sytuację – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 lit. e RODO zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie dopuszczenia się przez szkołę naruszenia obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych.

8) Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich poza obszar EOG, jak również do organizacji międzynarodowych.

9) Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

10) Podanie danych jest obowiązkowe wówczas, gdy wynika to wprost z przepisów ustaw, o których mowa w pkt 3) lub rozporządzeń wydanych na ich podstawie, w pozostałym zakresie nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym realizację praw i obowiązków ucznia w Prywatnej Szkole Podstawowej w Piszu.

Skip to content