OPŁATY

UDOSTĘPNIJ

WYSOKOŚĆ CZESNEGO ORAZ INNYCH OPŁAT

w Prywatnej Szkole Podstawowej w Piszu 

W ROKU SZKOLNYM 2024/25

Od roku szkolnego 2024/2025 obowiązuje opłata stała (czesne) w wysokości:

 • 350 zł miesięcznie – klasy IV-VIII
 • 350 zł miesięcznie – klasy I-III
 • 350 zł miesięcznie – oddziały przedszkolne
 1. Czesne płatne jest przez okres 10 miesięcy roku szkolnego.
 2. Rodzic ma możliwość opłacenia czesnego w dwóch formach płatności:
  a) opłata miesięczna (w terminie do dziesiątego każdego miesiąca)
  b) opłata za cały pierwszy semestr do 30 września, a za cały drugi semestr do 28 lutego.

Szkoła zobowiązuje się do udzielenia uczniom upustów i zwolnień w opłatach za naukę na następujących warunkach:

 • upust w czesnym w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) w przypadku opłacenia za cały semestr z góry w terminie oznaczonym w umowie,
 • na wniosek rodzica dyrektor szkoły może przyznać upust w czesnym w wysokości 50% opłaty miesięcznej drugiemu dziecku i kolejnym z jednej rodziny uczęszczającemu do Prywatnej Szkoły Podstawowej w Piszu,
 • upust w czesnym w wysokości 50% opłaty miesięcznej w przypadku między innymi trudnej sytuacji materialnej rodziny oraz innych okoliczności na podstawie wniosku rozpatrzonego w drodze decyzji dyrektora szkoły.

WYSOKOŚĆ CZESNEGO ORAZ INNYCH OPŁAT

w Prywatnej Szkole Podstawowej w Piszu 

W ROKU SZKOLNYM 2023/24

Od roku szkolnego 2023/2024 obowiązuje opłata stała (czesne) w wysokości:

 • 250 zł miesięcznie – klasy IV-VIII
 • 250 zł miesięcznie – klasy I-III

Przy zapisie do Prywatnej Szkoły Podstawowej w Piszu obowiązuje wpisowe w wysokości 100 zł. Jest ono bezzwrotne, nawet w przypadku rezygnacji z uczęszczania dziecka do szkoły.

Rodziców uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole od roku szkolnego 2024/2025 obowiązuje opłata stała (czesne) w wysokości 350 zł miesięcznie. Zawiera ona:

 • zajęcia objęte planem lekcji ze zwiększonym wymiarem, poszerzone o język niemiecki,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów z odpowiednią opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (zajęcia z psychologiem, logopedą, pedagogiem specjalnym, terapeutą pedagogicznym, oligofrenopedagogiem),
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz uzdalniające z przedmiotów – matematyka, język polski, informatyka, fizyka, chemia, edukacja wczesnoszkolna,
 • pobyt na świetlicy ogólnodostępnej,
 • zajęcia sportowe na basenie, siłowni, sali gimnastycznej oraz w klubie fitness,
 • ubezpieczenie dziecka,
 • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.

 

Opłata za obiad wynosi 12 zł.

 

Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszu

Alior Bank

Numer rachunku  44 2490 0005 0000 4500 8983 7106

Skip to content