WDŻ

UDOSTĘPNIJ

Organizacja zajęć Wychowanie do życia w rodzinie 

w Prywatnej Szkole Podstawowej w Piszu

   Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 395 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2019 poz.639) dyrektor Prywatnej Szkoły Podstawowej w Piszu określa następujące zasady realizacji zajęć.

I. Zasady ogólne:

 1. Zajęcia są realizowane w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.
 2.  Na realizację zajęć  przeznacza się w każdym roku szkolnym, dla uczniów poszczególnych klas, po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.
 3. Zajęcia są organizowane w oddziałach albo liczących nie więcej niż 28 uczniów grupach międzyoddziałowych.
 4. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.
 5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.
 6. W każdym roku szkolnym przed przystąpieniem do realizacji zajęć nauczyciel prowadzący zajęcia wraz z wychowawcą klasy przeprowadza co najmniej jedno spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów niepełnoletnich oraz z uczniami pełnoletnimi. Nauczyciel jest obowiązany przedstawić pełną informację o celach i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach szkolnych oraz środkach dydaktycznych.
 7. Za przeprowadzenie spotkań, o których mowa w ust. 6, odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

II. Zasady szczegółowe:

 1. Spotkanie informacyjne z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów niepełnoletnich, o którym mowa w zasadach ogólnych ust. 6, odbywają się do 20 września każdego roku szkolnego.
 2. Ze względów organizacyjnych rodzice (opiekunowie prawni) zgłaszają dyrektorowi szkoły rezygnację z zajęć, o której mowa w zasadach ogólnych ust.4, w ciągu 7 dni od rozpoczęcia roku szkolnego. Wzór dokumentu znajduje się w załączniku nr 1.
 3. Uczestnictwo w zajęciach uczniów, których rodzice (prawni opiekunowie) nie zgłosili rezygnacji z zajęć, jest obowiązkowe.
 4. Postawa ucznia na zajęciach wychowania do życia w rodzinie ma wpływ na jego ocenę zachowania. Nauczyciel prowadzący zajęcia określa zasady obowiązujące uczniów podczas zajęć.
 5. W przypadku, gdy zajęcia wychowania do życia w rodzinie odbywają się w środku zajęć lekcyjnych, uczniowie, których rodzice (prawni opiekunowie) złożyli rezygnację, przebywają w świetlicy szkolnej.

Zasady obowiązują od 1 września 2020 r.

Rezygnacja z udziału w zajęciach wychowania do życia w rodzinie PDF

Skip to content